યોગ થેરાપી

ક્રમ વિગત
૧ યોગાસન
૨ શીર્ષાસન
૩ ઉભા રહીને કરવાના આસન
૪ સીધા સૂઈને કરવાના આસન
૫ બેસીને કરવાના આસન
૬ ઉધા સૂઈને કરવાના આસન
૭ શવાસન
૮ સુર્યનમસ્કાર
૯ પ્રાણાયામ વ્યાખ્યા
૧૦ પ્રાણાયામ પ્રકાર