Updates

તા. ૦૩/૦૩/૨૦૨૨ નાં રોજ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા

મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) / રેસીડેન્ટ મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ), ગુજરાત આયુર્વેદ સેવા, વર્ગ – ૨ નો અજમાયશી સમય સમાપ્ત કરી લાંબાગાળાના ધોરણે ચાલુ રાખવાનો ઠરાવ  – લાંબાગાળાના નિમણુંકનો પત્ર ( કુલ ૩૭)

તા. ૧૮/૧૦/૨૦૨૧ નાં રોજ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા

મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) / રેસીડેન્ટ મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ), ગુજરાત આયુર્વેદ સેવા, વર્ગ – ૨ નો અજમાયશી સમય સમાપ્ત કરી લાંબાગાળાના ધોરણે ચાલુ રાખવાનો ઠરાવ  – લાંબાગાળાના નિમણુંકનો પત્ર ( કુલ ૪૩)

તા. ૧૩/૦૯/૨૦૨૧ નાં રોજ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા

મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) / રેસીડેન્ટ મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ), ગુજરાત આયુર્વેદ સેવા, વર્ગ – ૨ નો અજમાયશી સમય સમાપ્ત કરી લાંબાગાળાના ધોરણે ચાલુ રાખવાનો ઠરાવ  – લાંબાગાળાના નિમણુંકનો પત્ર ( કુલ ૧૮૫)

તા. ૧૯/૦૧/૨૦૨૧નાં રોજ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા

૧. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ તરફથી મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) / રેસીડેન્ટ મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ), ગુજરાત આયુર્વેદ સેવા, વર્ગ – ૨ની જગ્યા ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણુંક માટે બીજી પ્રતીક્ષા યાદીમાંથી પસંદગી પામેલ કુલ ૨૪ ઉમેદવારોને નિમણુંક આપવા માટે થયેલ ભલામણ અન્વયે ગુજરાત સરકારશ્રી, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલ નિમણુંક સ્થળનું લીસ્ટ – બીજી પ્રતીક્ષાયાદી નિમણુંકનું લીસ્ટ

તા. ૧૯/૧૧/૨૦૧૯નાં રોજ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા

૧. સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ / કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ / દવાખાનાઓમાં મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) / રેસીડેન્ટ મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) વર્ગ – ૨ તરીકે ફરજ બજાવતા અધિકારીશ્રીઓની સ્વવિનંતીથી થયેલ બદલી આદેશ – બદલીનું લીસ્ટ

૨. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ તરફથી મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) / રેસીડેન્ટ મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ), ગુજરાત આયુર્વેદ સેવા, વર્ગ – ૨ની જગ્યા ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણુંક માટે પ્રતીક્ષા યાદીમાંથી પસંદગી પામેલ કુલ ૨૩ ઉમેદવારોને નિમણુંક આપવા માટે થયેલ ભલામણ અન્વયે ગુજરાત સરકારશ્રી, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલ નિમણુંક સ્થળનું લીસ્ટ – પ્રથમ પ્રતીક્ષાયાદી નિમણુંકનું લીસ્ટ

તા. ૨૮/૦૯/૨૦૧૮નાં રોજ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ તરફથી મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) / રેસીડેન્ટ મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ), ગુજરાત આયુર્વેદ સેવા, વર્ગ – ૨ની જગ્યા ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણુંક આપેલ ૩૨૭ મેડીકલ ઓફિસર  પૈકી ૨૧ મેડીકલ ઓફિસરના નિમણુંકના સ્થાનમાં ફેરફાર કરી અન્ય જગ્યાએ નિમણુંક આપવા માટે થયેલ બદલી આદેશ – બદલીનું લીસ્ટ

તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૮નાં રોજ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા

૧. સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ / કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ / દવાખાનાઓમાં મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) / રેસીડેન્ટ મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) વર્ગ – ૨ તરીકે ફરજ બજાવતા અધિકારીશ્રીઓની સ્વવિનંતી / જાહેરહિતમાં થયેલ બદલીનું લીસ્ટ નીચે મુજબ છે. – બદલીનું લીસ્ટ

૨. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ તરફથી મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) / રેસીડેન્ટ મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ), ગુજરાત આયુર્વેદ સેવા, વર્ગ – ૨ની જગ્યા ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણુંક માટે પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોને નિમણુંક આપવા માટે થયેલ ભલામણ અન્વયે ગુજરાત સરકારશ્રી, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલ નિમણુંક સ્થળનું લીસ્ટ – નવી નિમણુંકનું લીસ્ટ

તા. ૨૮/૦૯/૨૦૧૮નાં રોજ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા –
સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ / કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ / દવાખાનાઓમાં મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) / રેસીડેન્ટ મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) વર્ગ – ૨ તરીકે ફરજ બજાવતા તથા જાહેરાત ક. ૨૪-૨૦૧૬-૧૭ અન્વયે નિમણુંક પામેલ અધિકારીશ્રીઓની સ્વવિનંતી / જાહેરહિતમાં થયેલ બદલીનું લીસ્ટ નીચે મુજબ છે. –

૧. એમ.ઓ.-આર.એમ.ઓ.નાં બદલી બાબત – બદલીનું લીસ્ટ
૨. જાહેરાત ક. ૨૪-૨૦૧૬-૧૭ અન્વયે નિમણુંક પામેલ એમ.ઓ.-આર.એમ.ઓ.નાં સ્થળમાં ફેરફાર કરવા બાબત –  બદલીનું લીસ્ટ

તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૮નાં રોજ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા –
મેડીકલ ઓફિસર/રેસીડેન્ટ મેડીકલ ઓફિસર (આયુ.) વર્ગ-૨માંથી વૈદ્ય પંચકર્મ વર્ગ-૧ માં બઢતીના આદેશ – બઢતી આદેશ