List of Past Precident

મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ) એસોસીયેશન, ગુજરાત રાજ્ય
રજી.એ.ડી.આર.૧૦૮૬/૩૬૦૪-છ, તા:૦૫/૧૨/૧૯૮૬,
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગાંધીનગર

સન્માનનીય એસોસીયેશનના પ્રમુખશ્રીઓની યાદી

ક્રમ પ્રમુખશ્રીનુ નામ સમયગાળો ફોટોગ્રાફ
૧. ડૉ. શ્રી બકુલભાઈ પી. મહેતા ૧૯૮૨ થી ૧૯૮૫
૨. ડૉ. શ્રી જસવંતસિંહ બી. રાઠોડ ૧૯૮૬ થી ૧૯૯૦
૩. ડૉ. શ્રી કાન્તીભાઈ પટેલ ૧૯૯૧ થી ૧૯૯૨
૪. ડૉ. શ્રી પિયુષ પંડ્યા ૧૯૯૨ થી ૨૦૦૨
૫. ડૉ. શ્રી બળદેવસિંહ વાઘેલા ૨૦૦૨ થી ૨૦૦૪
૬. ડૉ. શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ રાવલ ૨૦૦૪ થી ૨૦૦૫
૭. ડૉ. શ્રી સુબેખાન બી. પઠાણ ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૩
૮. ડૉ. શ્રી સંજયસિંહ આર. ચાવડા ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬
૯. ડૉ. પ્રણવ ત્રિવેદી ૨૦૧૭ થી ૨૦૧૯
૧૦. વૈદ્ય સામંત એન. દહીમા ૨૦૧૯ થી ચાલુ