Medical Officer (Ayurveda) Association, Gujarat State

Redg. No. A.D.R. 1086/6605/Chha, Dt. 05/12/1986

Advisory Committee – Admin

Vd. Nayan Patel
Kheda

Vd. Bhargav Thakkar
Patan

Vd. Dinesh Chaudhary
Gandhinagar

Vd. Mihir Vaja
Gandhinagar

Vd. Ajay Pithiya
Junagadh

Vd. Kamini Vyas
Gandhinagar

Advisory Committee 

Vd. R. K. Kalariya

Vd. Vipul Patel
Vadodara

Vd. Manoj Tarwani

Vd. Dharmesh Patel
Mahesana

Vd. Sarika Jain

Vd. Hetal Mavadiya

Vd. Mahendra Vadhvana

Vd. Himanshu Pindariya
Patan